Ettevõtluse arendamise programm on üks kahest Lääne-Viru piirkondlike algatuste tugiprogrammi tegevustest, mida viiakse ellu meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (lüh. PATEE) raames. Meetme eesmärgiks on kasvatada piirkondade majandusaktiivsust, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsust väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi. Tugiprogramm on täienduseks üleriigilistele tugimeetmetele arvestades maakonna eripära ja huvigruppide vajadusi.

Meede "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" kuulub prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine“ alla.

 

PATEE 2015-2016

Sektoranalüüsi põhjal on valitud maakondlikuks võtmesektoriks perioodiks 2015-2016 puidusektor. Ettevõtluse arendamise programm fokuseerib tegevused kõige suuremahulisemale sektorile. Programmi tegevusi puidusektoris viiakse ellu 2015-2016. 

Ettevõtluse arendamise programmi 2016 aasta eelarve on 91 855 eurot. Tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). Meedet rakendavad Rahandusministeerium ja EAS. Tugiprogrammi läbiviimisel tagab omafinantseeringu Lääne-Viru Omavalitsuste liit.

 

PATEE 2017-2019

Uueks perioodiks on programmi kohaselt kaasatud tegevustesse lisaks juba eelneva PATEE perioodi jooksul võtmesektoriks olnud puidusektorile ka toiduaine-, metallitoodete tootmise ning transpordi- ja logistika sektori ettevõtted.

Ettevõtluse arendamise programmi 2017-2019 perioodi projekti eelarveks on 173 497 eurot, millest 2017 aastaks planeeritud 64 757 eurot. Tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). Meedet rakendavad Rahandusministeerium ja EAS. Tugiprogrammi läbiviimisel tagab omafinantseeringu Lääne-Viru Omavalitsuste liit.

 

Programmi tegevuste eesmärgiks on luua eeldused, mis aitavad kaasa maakonna ettevõtete koostöövõrgustike loomisele, uute teadmiste ja kogemuste omandamisele, misläbi ettevõtted loovad uudsete lahendustega tooteid/teenuseid, kasvab ettevõtte innovatsiooni-, tootearendus-, ekspordi- ja turundusvõimekus ning töökohtade lisandväärtus.