projekti EU50302 teavitus

Eesmärgiks on väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.2015 käskkirja „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ (edaspidi Toetusskeem) alusel välisinvesteeringutega seotud tegevuste elluviimine Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Jõgevamaal ja Järvamaal (edaspidi regioon), mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

Toetusskeemi vajalikkus

Investeeringud loovad soodsa kasvupinnase uute ettevõtete tekkimiseks ja edasiseks arenguks, suureneb ambitsioonikate äriideede juurdevool, töötatakse välja kõrge lisandväärtuse ja ekspordipotentsiaaliga innovaatilisi tooteid ja teenuseid ning paraneb ettevõtete vaheline koostöö.

„Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020“ – seab endale oluliseks prioriteediks ettevõtlusega alustamise ning ettevõtete kasvu toetamise uute ja tasuvamate töökohtade tekkeks ning piirkondlikel ja kohalikel algatustel põhineva tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise Eesti kõigis toimepiirkondades väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi. Käesolev toetusskeem täiendab Eesti regionaalarengu strateegiat oluliselt, pakkudes piirkondlikult nii ettevõtlusega alustamise kui ka juba tegutsevate ettevõtjate arenguks vajalikku nõustamisteenust. Lisaks, keskendutakse käesolevas toetusskeemi raames ettevõtlusteadlikkuse kasvatamisele ja ettevõtlusaktiivsuse suurendamisele ühiskonnas tervikuna. Ettevõtjate kasvu toetamiseks ning tasuvamate töökohtade tekkeks korraldatakse käesoleva toetusskeemi raames ettevõtjatele erinevaid koolitusi ning võimalusi, et arendada nende oskusi ning tõsta seeläbi tootlikkust. 


Toetusskeemi raames viiakse ellu järgmiste tegevuste alategevusi:

Nõustamine ja piirkondlike ettevõtjate arendamine maakondlikes arenduskeskustes

Uute piirkondlike investeeringute saamisele suunatud tegevused – turundustegevused, väärtuspakkumiste tegemine investoritele, tööjõu vahendus, investorite järelteenindus, investorinformatsiooni vahendamine koostöös EASiga.
 

Ekspordi arendamise tegevused

Välisinvesteeringute Eestisse kaasamiseks tehtavad tegevused – erinevad nõustamisja turundustegevused eesmärgiga kaasata Eestisse täiendavaid investeeringuid, rahvusvahelist oskusteavet ja ekspordile orienteeritud ettevõtjaid.

Eesti maine ja tuntuse tõstmine – ettevõtjatele vajaliku usalduskrediidi loomine välisturgudele sisenemisel, ettevõtjate rahvusvahelise koostöö edendamisel ja välisinvesteeringute kaasamisel, kus on määrava tähtsusega Eesti riigi maine ja tuntus. Tegevuste plokk sisaldab erinevaid teavitus- ja turundustegevusi, sealhulgas infomaterjalide koostamist ja info levitamist, turundusürituste korraldamist jms.

Regionaalset investortegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist 01.01.2016 - 31.12.2018 summas 169508 eurot.