Noorte ettevõtlikkuse suurendamise programmi 2017. aasta tegevused

 

- Ettevõtliku õppeasutuse baas-, standard- ja rakenduskoolitused alusharidusastmes. 2017. aastal saavad lasteaedadele suunatud EVK haridusprogrammi koolitused Rakvere Rohuaia lasteaed ning Veltsi lasteaed. Ettevõtlik kooli kohta saab rohkem infot siit või programmi kodulehelt.

- Maakonna praktikavõrgustiku arendamine. Tegevuse eesmärgiks on tõhustada maakonna kutse- ja kõrgharidusasutuste ja nende praktikaettevõtete koostööd ning ühtlustada maakonna praktikasüsteemi. Läbi viiakse 2 kovisiooni maakonna praktikabaasides töötavatele praktikajuhendajatele. Sisse viiakse maakondlik parimate praktikajuhendajatega ettevõtete tunnustamissüsteem. Partenerid: Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž, Rakvere Ametikool, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, maakonna ettevõtted.

- Ettevõtliku kooli võrgustiku arendamine. Eesmärgiks on välja kujundada haridusprogrammiga Ettevõtlik kool liitunud koolide võrgustik (haridusprogrammi koolitusi viiakse läbi ESF programmi Edu&Tegu toel) ja seeläbi tagada haridusprogrammi jätkusuutlikkus maakonnas. Aasta jooksul viiakse programmiga liitunud maakonna koolide õpetajatele läbi väljasõit EVK kvaliteedimärgi saavutanud haridusasutusse; inspiratsioonikoolitus; viiakse läbi maakondlik ettevõtliku kooli edulugude tunnustamine. Partnerid: maakonna haridusasutused, mis on liitunud Ettevõtliku kooli programmiga.

- Õpilasfirmade juhendajate ja õpilaste tugimine ja võrgustiku väljaarendamine, nende toetamine ja tunnustamine. Eesmärgiks on toetada maakonna õpilasfirmasid ning nende juhendaid oma töös, kujundada välja võrgustik ja pikemas perspektiivis õpilasfirmasid toetav mentorklubi kaasates mentoritena maakondlikke tegevettevõtjaid. Aasta jooksul viiakse läbi õpilasfirmade juhendajate koolituse teine osa; õpilasfirmades tegutsevatele õpilastele ja juhendajatele viiakse läbi ühiskoolitused/seminarid; pannakse alus õpilasfirmade maakondliku laada traditsioonile. Partnerid: üldhariduskoolides töötavad majandus- ja ettevõtlusõpetajad/õpilasfirmade juhendajad, maakonna ettevõtjad.

- Õppeekskursioonide korraldamine maakonna ettevõtetesse tutvumaks reaalsete töökohtade ja organisatsioonide/ettevõtete igapäevatööga. Eesmärgiks on lähendada õpitu ja praktika omavahel ning luua realistlik pilt tööturu olukorrast maakonnas, aidates nii kaasa noorte teadlike erialavalikute tegemisele. Aasta jooksul viivad maakonna koolid programmi toel läbi ekskursioone ettevõtetesse. Partnerid: üldhariduskoolid, karjääriõpetajad, majandus- ja ettevõtlusõpetajad.

- Tehnoloogiavaldkonna ja „tarkade lahenduste“ alaste huviringide läbiviimine maakonna noortele ja juhendamisalased koolitused õpetajatele. Tegevuse eesmärgiks on suurendada noorte huvi reaalteaduste, inseneeria- ja tehnoloogiavaldkonna vastu läbi tehnikaala populariseerimise. Juhendamisalaste koolituse läbi soovitakse saavutada maakonna haridustöötajate hulgas piisav kompetents ja võimekus tehnoloogiaalaste huviringide läbiviimiseks koolides ja lasteaedades. Teise osana viiakse läbi robootika- ja tehnoloogiaalsed piloothuviringid alusharidusastmes ning üldhariduskooli II ja III astmes. Partnerid: SA Virumaa Kompetentsikesus, MTÜ Dragonite, üldhariduskoolid, kohalikud omavalitsused.

- Maakondlike ettevõtlusaktiivsust suurendavate väikeprojektide korraldamine ja toetamine. Aasta jooksul korraldatakse partneritega koostöös erinevaid ettevõtlikkusele suunatud üritusi ja/või toetatakse erinevaid maakondlikke traditsioonideks kujunenud väikeprojekte. Toetatakse koolinoorte äriideede konkurssi Bright Minds maakondlikku koolitusprogrammi (konkursi  ja koolituste kohta loe rohkem teavet siit); Kadrina Keskkooli projekti CADrina; viiakse läbi Ärimudeli koolitus maakonna 11.klasside õpilastele; võimaldatakse koolidel külastada MTÜ Ettevõtlusküla; korraldatakse koostöös partneritega traditsioonilised üritused Ideede laat ja Inspiratsioonilabor. Partnerid: Lääne-Viru Maavalitsus, SA Virumaa Kompetensikeskus, SA Innove Rajaleidja, üldhariduskoolid.

- Ettevõtlusõpet toetavate mängude soetamine ja levitamine erinevatele vanuseastmetele. Eesmärgiks on mitmekesistada teoreetilist majandusõpet ja võimaldada noortel ettevõtlusalaseid teadmisi paremini omandada ning võimaldada õpetajatel erinevaid ainetunde omavahel lõimida. Soetatakse erinevad ettevõtlusalased mängud (Cashflow, Ideemäng Da Vinci jne), võimaldatakse koolidel mänge kasutada oma tundide elavadamiseks ning seeläbi teoreerilist õpitut kinnistada. Partnerid: üldhariduskoolide majandus- ja ettevõtlusõpetajad, huvijuhid.

Noorte ettevõtlikkuse programmi 2017. aasta tegevuste eelarve on 52 866 EUR. Tegevusi rahastab Euroopa Regionaalaengu Fond (ERF). Meedet rakendavad Rahandusministeerium ja EAS. Tugiprogrammi läbiviimisel tagab omafinantseeringu Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.

Lisateave noorte ettevõtlikkuse programmi kohta programmijuhilt - Anu Oja, anu@arenduskeskus.ee, tel: 588 11639