Üldteave

SA Lääne- Viru Arenduskeskuse põhikiri: SA Arenduskeskus PõHIKIRI

SA Lääne-Viru arenduskeskus kuulub Maakondlike Arenduskeskuste (MAK) võrgustikku. 5. detsembril 2013.a. kinnitati MAK võrgustiku strateegia 2014-2020. Strateegia valmis arenduskeskuste juhtimisel koostöös partneritega: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Siseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant.

SA Lääne- Viru Arenduskeskus lähtub oma tegevuses Vabaühenduste Eestikakoodeksist www.ngo.ee/eetikakoodeks .

Registrikood 90014052

NÕUKOGU 

Indrek KeskülaVäike-Maarja vallavanem, nõukogu esimees 
Aarne LaasKadrina valla abivallavanem 
Leo AadelHaljala vallavanem  
Raido TettoViru-Nigula valla abivallavanem 
Toomas VarekAS Rakvere Haigla nõukogu esimees 
   
   

MISSIOON

Lääne-Viru Arenduskeskuse missiooniks on toetada piirkondlikku arengut ning ettevõtlike ja uuenduslike algatuste rakendamist Lääne-Virumaa konkurentsivõime tugevdamiseks.
Missiooni täitmiseks:
• pakume professionaalset nõustamisteenust era-, mittetulundus- ja avaliku sektori organisatsioonidele
• planeerime ja viime läbi sihtgruppide ja maakonna vajadustest lähtuvaid tegevusi
• osaleme koostöövõrgustikes ja maakondlikes arendusprojektides

VISIOON

Lääne-Viru Arenduskeskus on tunnustatud, usaldusväärne, lahendustele orienteeritud, koostöövõr-gustikke ühendav professionaalne maakondlik arenduskeskus.
 

SIHTGRUPID

Ettevõtlusvaldkonnas:
-ettevõtlikud inimesed – potentsiaalsed ettevõtjad
-alustavad ettevõtted (kuni 3 a tegutsenud)
-tegutsevad ettevõtted

Mittetulundusvaldkonnas:
-potentsiaalsed MTÜd
-alustavad MTÜd (kuni 1 a tegutsenud)
-tegutsevad MTÜd

Avalikus sektoris:
-Lääne – Viru kohalikud omavalitsused

Noored
Lääne-Viru põhikooli- ja gümnaasiumitaseme noored

Investorid
Olemasolevad ja tulevased investorid ning neid esindavad organisatsioonid

PÕHITEENUSED JA TEGEVUSVALDKONNAD

Infoteenus:
-info kogumine, töötlemine, avalikustamine ja jagamine

Nõustamisteenus:
-raamatupidamine ja maksundus
-müük ja turundus
-äriplaneerimine ja juhtimine
-finantseerimisallikad

Koolitus- ja arendustegevus:
-valdkondlikud koolitused
-osalemine maakondlikes arendusprojektides

EESMÄRGID, TEGEVUSED JA MÕJU

Lääne-Viru Arenduskeskuse üldeesmärgid:
-arendada välja prioriteetsed maakondlikud arendustegevuste valdkonnad (piirkondlik konkurentsivõime,  noorte ettevõtlikkus, koostöövõrgustikud, maakonna elanike ettevõtlikkus)
-saavutada prioriteetsetes valdkondades maakondlik mõju

-regionaalne ettevõtlusalane nõustamine, koolituseks ja regionaalse ettevõtluse arendamiseks eraldatud riiklike ja muude vahendite sihipärase kasutamise korraldamine Lääne-Viru maakonnas

-kolmanda ja avaliku sektori nõustamine maakondliku arendustegevuse edendamisel ja kohalikku arengut toetavate projektide algatamisel, planeerimisel ning elluviimisel
-tugevdada ja hoida LVAK mainet

 ORGANISATSIOON

Väärtused

• Kompetentsus
• Lahendustele orienteeritus
• Loovus ja avatus
• Usaldusväärsus
• Õppimisvõime ja professionaalne areng
• Koostöövalmidus
• Meeskondlikkus


Juhtimispõhimõtted:
Tegevuse eesmärkide elluviimiseks kohustume järgima järgmisi juhtimispõhimõtteid:
• Juhtimissüsteemi pideva parendamise kaudu tagame pakutavate teenuste asjakohasuse ja kvaliteedi ning hoiame organisatsiooni maine kõrgel;
• Oleme asutajatele ja lepingupartneritele lojaalsed ja usaldusväärsed, arenduskeskused tegutsevad maakondlikul printsiibil;
• Tagame klientide rahulolu, pakkudes neile professionaalseid ja kvaliteetseid teenuseid, arenduskeskused ei konkureeri omavahel: kliendid võivad pöörduda neile kõige paremini sobivasse arenduskeskusesse;
• Oleme klientidele kindlaks koostööpartneriks, keda iseloomustab paindlikkus, avatud suhtlemine ja kokkulepetest kinnipidamine, maakondlikud arenduskeskused on iseseisvad sihtasutused, tegutsevad järjepidevalt ja võrgustikuna;
• Võimaldame töötajatele koolitusi ja organisatsiooni arengut
• Kindlustame töötajad heade töötingimuste ning kaasaegsete töövahenditega
• Moodustame ühtse, ausa, kohusetundliku ja kõrgete erialaste oskustega meeskonna
• Tagame kaasaegsete juhtimisvõtete rakendamise ja juhtkonna isikliku eeskujuga organisatsioonis kõrge töökultuuri
• Järgima tegevusega seotud õigus- ja normdokumentide nõudeid